Drank & horeca

Naar aanleiding van de gewijzigde Drank en Horecawet zijn in 2013 bestaand beleid en regelgeving opnieuw tegen het licht gehouden waarbij is nagegaan of en zo ja, welke wijzigingen/aanvullingen wenselijk zijn. Hierbij zijn diverse ketenpartners en marktpartijen, betrokken bij het thema, geraadpleegd. De uitkomst hiervan is neergelegd in de nota ‘Uitgangspunten implementatie nieuwe Drank- en Horecawet’ welke op 30 oktober 2013 door de raad is vastgesteld. Wat dit betekent voor de sportverenigingen in de gemeente Deventer vind je op de website van de Gemeente Deventer.