Drank & horeca

Naar aanleiding van de gewijzigde Drank en Horecawet zijn in 2013 bestaand beleid en regelgeving opnieuw tegen het licht gehouden waarbij is nagegaan of en zo ja, welke wijzigingen/aanvullingen wenselijk zijn. Hierbij zijn diverse ketenpartners en marktpartijen, betrokken bij het thema, geraadpleegd. De uitkomst hiervan is neergelegd in de nota ‘Uitgangspunten implementatie nieuwe Drank- en Horecawet’ welke op 30 oktober 2013 door de raad is vastgesteld. Wat dit betekent voor de sportverenigingen in de gemeente Deventer vind je op de website van de Gemeente Deventer.

Uitvraag Accommodaties

Gemeente Deventer - juni 2019

.

Afgelopen voorjaar hebben er zes bijeenkomsten plaatsgevonden georganiseerd door de Gemeente Deventer, om van de sportaanbieders te horen hoe het Sportbeleid de komende 10 jaar er uit moet komen te zien. Daarnaast is in het Bestuursakkoord aangegeven dat de gemeente graag meer inzicht krijgt in de accommodaties in de gemeente Deventer en de behoeften daarin, zodat ook die visie voor de komende 10 jaar in het Sportbeleid kan worden opgenomen. Door middel van het formulier Uitvraag Sportaccommodaties kunt u voor uw vereniging aangeven wat de behoefte, wensen en knelpunten zijn. U kunt deze sturen naar n.smit@deventer.nl