Eén momentje voor een bewuste keuze…

Leuk dat je een bezoekt brengt aan voorclubs.sportindeventer.nl! Wij maken gebruik van cookies om jouw bezoek aan voorclubs.sportindeventer.nl zo gebruiksvriendelijk en persoonlijk mogelijk te maken. Met behulp van deze cookies zijn wij onder andere in staat om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en jou de meest relevante informatie te kunnen tonen. Omdat grip op je online privacy belangrijk is, verzoeken wij je om kort de tijd te nemen voor een bewuste keuze.

Ga voor meer informatie naar onze cookieverklaring en privacyverklaring

 • In mei 2019 hebben er in het kader van de formulering van het nieuwe sportbeleid zes bijeenkomsten in de wijken/dorpen plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten is teruggekeken op de afgelopen 4 jaar en vooruitgeblikt op de behoeften voor de komende 10 jaar. De verslagen van de bijeenkomsten per wijk zijn hier terug te lezen:

 • Op 16 februari jl. heeft Harrie Kiekenbosch, journalist bij Salland Centraal en docent aan het Saxion, een workshop voor verenigingen in de gemeente Deventer verzorgd met tips en trics om als vereniging in de pers te komen. De informatie uit deze workshop vind je in deze bijlage.

 • Er zijn voor sportverenigingen een groot aantal subsidieregelingen in de gemeente Deventer, provinciaal en landelijk. Ten behoeve van het overzicht in landelijke subsidieregelingen voor sportverenigingen is er de Sportsubsidie Database van het Kenniscentrumsport. Met deze toolkit kunnen stapsgewijs alle subsidies in kaart worden gebracht waar de vereniging voor in aanmerking kan komen. Door het beantwoorden van een klein aantal eenvoudige vragen worden de geschikte subsidies op een rijtje gezet. Daarnaast geeft de site ook tips bij het aanvragen van een subsidie.
  Maar ook provinciaal en in de gemeente Deventer zijn subsidieregelingen opgesteld. De meest relevante vindt u in het document Subsidieregelingen voor verenigingen (Sportbedrijf Deventer).

 • Crowdfunding is de nieuwe trend in fondsenwerving. SponsorVisie heeft afgelopen jaar diverse workshops verzorgd waar mooie crowdfundings initiatieven uit zijn ontstaan. Zo is FC RDC bijvoorbeeld een crowdfundingactie gestart voor de verbouwing van het clubhuis. Kijk in onderstaande documenten voor tips & trucs op het gebied van crowdfunding.

 • Sportverenigingen zijn voor een groot deel afhankelijk van bijdragen van lokale sponsoren. SponsorVisie uit Amsterdam is een bedrijf dat is gespecialiseerd in het thema ‘sponsoring’. Namens Sportbedrijf Deventer en Bureau Kunstcircuit hebben zij al verschillende workshops verzorgd in Deventer. Eén tip bij het werven van nieuwe sponsoren is bijvoorbeeld het verplaatsen in de doelgroep. Wat zou een sponsor van de vereniging verwachten en wanneer is het een meerwaarde voor een bedrijf om uw vereniging bij te staan?

  Kijk voor actuele tips op www.sponsorvisie.nl of in de onderstaande documenten.

 • De btw-sportvrijstelling is per 1 januari 2019 gewijzigd. Deze wijziging heeft grote gevolgen voor de exploitanten van sportaccommodaties, zoals beheerstichtingen, Sportbedrijf en de gemeente. De wijziging is nadelig voor de gemeente en andere exploitanten van sportaccommodaties, omdat het recht op aftrek van btw vervalt. Om deze nadelen op te vangen, zijn er twee subsidieregelingen in het leven geroepen:

  1. een specifieke uitkering voor gemeenten voor gemeentelijke uitgaven aan sport (SPUK); en;
  2. een subsidieregeling voor amateursportorganisaties voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen.

   Amateursportorganisaties (zoals beheerstichtingen en sportverenigingen) kunnen vanaf 2019 subsidie aanvragen voor de door hen te maken kosten. Een uitzondering vormen de exploitatielasten die niet voor subsidie in aanmerking komen, zoals energiekosten. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst verleend, dus een tijdige aanvraag is gewenst.

  Meer informatie over het Sportbesluit vindt u hier 
  Meer informatie over subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties vindt u hier 

  In november 2018 heeft en bijeenkomst georganiseerd voor verenigingen om een optimaal gebruik van de subsidieregelingen stimuleren. De presentatie en de veelgestelde vragen tijdens deze bijeenkomst zijn opgenomen in de onderstaande documenten:

 • Wat is bestuurdersaansprakelijkheid en hoe ga ik hiermee om?

  Wanneer u bestuurder bent bij een sportvereniging, bent u wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen van uw handelen. Ondanks dat het een vrijwilligersfunctie is.

  Een bestuurder kan aangesproken worden op onbehoorlijk bestuur, hierbij kan de bestuurder interne of externe aansprakelijkheid dragen.

  Interne aansprakelijkheid komt ter sprake wanneer de bestuurder zijn taken niet naar behoren heeft vervuld. Het is dan de vereniging (collega bestuursleden of de ALV) die de individuele bestuurder aansprakelijk kan stellen.

  Externe aansprakelijkheid betreft de aansprakelijkheid tegenover derden. Hiervoor zijn drie mogelijkheden, de bestuurder verricht een handeling namens de vereniging terwijl hij daarvoor niet bevoegd is, de bestuurder weet van tevoren dat de vereniging een verplichting niet kan nakomen of het misleiden van derden door publicatie van misleidende jaarstukken. 

  Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid vindt u op Alles over sport.

  Collectieve verzekering VCD

  De gemeente Deventer heeft een uitgebreide verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Deventer. Deze verzekering dekt naast ongevallen en aansprakelijkheid ook bestuurdersaansprakelijkheid. De verzekering geldt voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders van de vereniging. Alle vrijwilligers in de gemeente Deventer kunnen een beroep doen op deze polis. Aanmelden is daarvoor niet nodig. Wel is het van belang dat het vrijwilligerswerk in georganiseerd verband plaatsvindt. 

  Deze informatie is verkregen via Vrijwilligers Centrale DeventerEn vanuit het voorwaardenoverzicht van de polis via de gemeente Deventer

 • Naar aanleiding van de gewijzigde Drank en Horecawet zijn in 2013 bestaand beleid en regelgeving opnieuw tegen het licht gehouden waarbij is nagegaan of en zo ja, welke wijzigingen/aanvullingen wenselijk zijn. Hierbij zijn diverse ketenpartners en marktpartijen, betrokken bij het thema, geraadpleegd. De uitkomst hiervan is neergelegd in de nota ‘Uitgangspunten implementatie nieuwe Drank- en Horecawet’ welke op 30 oktober 2013 door de raad is vastgesteld. Wat dit betekent voor de sportverenigingen in de gemeente Deventer vind je op de website van de Gemeente Deventer.

 • Sportclubs hebben net als heel veel andere organisaties te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. Ook als (bestuurder van) een sportclub vereniging heb je te maken met de AVG. Om de invoering van de AVG binnen de sportclub te ondersteunen, heeft Sportbedrijf Deventer themabijeenkomsten in het kader van de AVG georganiseerd. De prestatie van de bijeenkomsten vindt u hier:

  Presentatie over AVG

 • Helaas komen ongewenste omgangsvormen overal voor, ook in de sport. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, agressie of geweld. Ook seksuele intimidatie is een ongewenste omgangsvorm. Het kan daarbij gaan om een opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een tik tegen de bil. Als degene die dit ondergaat het niet leuk vindt is er sprake van ongewenst gedrag en moet het ophouden.

  In de onderstaande leidraad is informatie uit een aantal relevante informatiebronnen verzameld en op een rij gezet. Er wordt vooral ingegaan op functie van de vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging. Daarnaast is informatie opgenomen over waaraan besturen aan moeten denken en hoe te handelen bij preventie en bij meldingen of klachten over grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling).

 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan gratis voor vrijwilligers worden aangevraagd door verenigingen. Sportbedrijf Deventer kan u bij de uitvoering hiervan ondersteunen. Ook kunt u ondersteuning krijgen op de aanpassingen die moeten worden gedaan in het vrijwilligersbeleid met o.a. het gedragsprotocol en wordt er een EH1 herkenningssysteem voor uw vereniging aangevraagd.   

  * De vereniging betaalt voor een EH1 herkenningssysteem € 30,00 voor 5 jaar aan leverancier Cream of KPN

 • Verschillende verenigingen in de gemeente Deventer zijn actief bezig met het realiseren van een Veilig Sportklimaat. Een lokaal voorbeeld hiervan is de Voorbeeld gedragscode en Fair Play van FC RDC.

 • De informatieplicht energiebesparing geldt voor instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ gas gebruiken. Uiterlijk op 1 juli 2019 moeten deze instellingen de overheid digitaal aangeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dat kan overigens alleen via het e-loket van de RVO. Om gemakkelijker aan de informatieplicht energiebesparing te kunnen voldoen zijn erkende maatregelen opgesteld. Een instelling die alle maatregelen treft die van toepassing zijn, voldoet automatisch aan de verplichting.

   

  Wat houdt de informatieplicht energiebesparing precies in? Uiterlijk 1 juli 2019 moeten grote(re) sportclubs de overheid hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen.De aangever kruist op de lijst met erkende maatregelen aan welke maatregelen er al zijn genomen. In plaats van een erkende maatregel kan al een alternatieve maatregel zijn genomen. In zo’n geval moet die maatregel evenveel als, of meer energiebesparing dan, de erkende maatregel opleveren.

   

  Meer informatie over de informatieplicht is te vinden op de website van het RVO. Hier vindt u video's die de zaak zo helder mogelijk uitleggen en een uitgebreid stappenplan om u door de procedure te begeleiden.